Login Svømmeskole

Find dit hold

Kalender

Vandpolo
Konkurrence
Svømmeskolen
Triathlon
Se hele kalenderen

Svøm Slagelse Korsør svømmeklub takker for støtten til vores sponsorer


 

Vedtægter for
 
SVØM Slagelse Korsør

 

§ 1

Navn og hjemsted
 
Foreningen SVØM Slagelse Korsør (SSK) er stiftet den 13. maj 2020 og har hjemsted i Slagelse kommune. Foreningen er blevet til i en fusion mellem SVØM Korsør og Slagelse Svømmeklub begge hjemmehørende i Slagelse kommune.
Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion og Dansk Triatlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DGI og ParaSport Danmark og er underlagt disses love og bestemmelser. Slagelse Tri er en selvstændig afdeling under SVØM Slagelse Korsør.

 

§ 2

Vision og målsætning
 
Foreningens vision er, at vi skaber det bedste miljø for udvikling af kompetencer i og ved vand fra begynder til elite.


Målsætningen er, at vi:

  •          er en forening der tilbyder et varieret udbud af vandsports aktiviteter
  •       er en forening hvor børn, unge og voksne opnår tryghed i og ved vand
  •      er en forening der fremmer sundhed og trivsel
  •       er en forening, der støtterne medlemmerne i at udvikle deres kompetencer og opnå deres mål
  •      er en forening med glade og engagerede medlemmer

 

§ 3
 .
Medlemskab
 
Som aktivt medlem kan optages alle uanset alder.
 
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens vision og målsætning.
 
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

 

§ 4

Indmeldelse

 

Indmeldelse skal ske via foreningens medlemssystem.

                

§ 5

Udmeldelse
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens mailadresse. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

 

§ 6

Kontingent
 

Grundkontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Deltagergebyr, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

                          

§ 7

Restance
 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8

Udelukkelse og eksklusion
 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 9
Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved indkaldelse på hjemmesiden
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og revideret regnskab er tilgængelige på klubbens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved et eller flere børn under 15 år opnår husstanden/værgen én stemme.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10
Dagsorden

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1.   Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3.   Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og handleplan for det kommende år til godkendelse

5.   Fastsættelse af grundkontingent

6.   Behandling af indkomne forslag

7.   Valg af formand (i lige år)

8.   Valg af kasserer (i ulige år)

9.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges op til 4 personer. I ulige år vælges op til 4 personer

10.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 
   11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest otte dage efter den afholdte generalforsamling.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af    dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 3 til 8 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og op til 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og op til 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 
Kontraktansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§ 14

Regnskab
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden fire uger før generalforsamlingen afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten er tilgængelig på foreningens hjemmeside senest en uge før den ordinære generalforsamling.

 

§ 15
 
Revision
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16
 
Tegning og hæftelse
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner udover det i budgettet godkendte, kræves bestyrelsens godkendelse.
 
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 
Lånoptagelse besluttes af bestyrelsen dog skal beløb på mere end 50.000, - kr. godkendes af generalforsamlingen.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17
 
Vedtægtsændringer
 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18
 
Opløsning
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 13. maj 2020

 

Tillæg til vedtægter for SVØM Slagelse Korsør

 

Vedtaget på generalforsamling den 26.10.2021.

§16. Her udgår følgende sætning

 

Ved økonomiske dispositioner udover det i budgettet godkendte, kræves bestyrelsens godkendelse.

 

SVØM Slagelse Korsør

Kontakt til vores svømmeskoleleder
Camilla og Pernille Telefon: 40480563.
Telefontid tirsdag og fredag kl 10-14.